Kategorie

ProducenciRegulamin Sklepu Internetowego
I. Warunki Ogólne
Właścicielem sklepu internetowego
www.notebooki-laptopy.pl jest firma Meritum z siedzibą w Gdańsku, ul. Hynka 57, NIP 584-24-27-032, REGON 192528806, zwana dalej "Meritum" lub "sklepem internetowym".
 
Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:
1.  Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2. Każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski,
3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych
zwana dalej "Kupującym".

 

Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego ?notebooki-laptopy.pl? nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 
Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: http://notebooki-laptopy.pl. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż oryginalnie zapakowanego sprzętu AGD, RTV, GSM, IT. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego znajdującego się na stronie sklepu internetowego.
Z zakupów w systemach ratalnych mogą korzystać jedynie Konsumenci w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001, Nr 100, Poz. 1081)
 
II. Formy Płatności
Kupujący w sklepie internetowym ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:
    1. PRZELEW - Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości.
2. ZA POBRANIEM - W przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Kupujący może przy odbieraniu przesyłki zapłacić kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i ceny towaru.
     3. GOTÓWKA - Płatność gotówką jest możliwa tylko w przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego w punktach hadlowych:

 

     Gdańsk Zaspa ul. Hynka 57 (58)559-22-50
      Gdańsk Chełm ul. Cieszyńskiego 36 lok.70 (58)3456-334
      Gdynia Karwiny ul. Chwaszczyńska 1 A (58)629-49-67

WAŻNE! Ceny z naszej oferty uwzględniają rabat za płatności gotówką, przelewem czy na raty, przy płatności kartą płatniczą doliczana jest prowizja 2.5%
Do zakupionego towaru, który jest o dużych gabarytach lub jest ściągany na zamówienie, może być doliczona kwota do transportu, w takim wypadku każde zamówienie indywidualnie jest ustalane z kupującym

 

Ceny za paczkę wysłaną UPS:
Od 1kg - 10kg ? 18,45 zł brutto
Od 11kg - 30kg ? 27,06 zł brutto
Od 31kg ? 50kg ? 43,05 zł
Od 51kg ? 70kg ? 110 zł
?

 

III. Zamówienia

Odbiór Towaru
1. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub emaliowym. Odbiór następuje w jednym z punktów handlowych.
2. Termin odbioru należy ustalić w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą upływu wskazanego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 
Anulowanie Zamówienia
Meritum może anulować zamówienie, jeżeli:
1. Kupujący jako formę płatności wybrał  przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu internetowego do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7) klient powinien powiadomić sklep o zaistniałej sytuacji.
2. Kupujący miał odebrać osobiście towar w punkcie handlowym i nie zgłosił się po jego odbiór w terminie do 2 dni kalendarzowych od ustalonej daty odbioru.
3. W wyniku zachowania Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego, nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca.
4. Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 5 transakcji, które następnie zostały anulowane, nieodebrane lub co do której Klient odstąpił podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 
Dane Osobowe
Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie
www.notebooki-laptopy.pl  są przetwarzane przez Meritum. w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 
Przesyłki
1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o., wykonującej odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz sklepu meritum.gda.pl przewóz towarów do Klientów. 
2. Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty, bądź maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty, gdy towar jest na zamówienie.
3. Jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę. Ponowna próba dostawy towaru nastąpi w ciągu następnych 48 godzin od daty wystawienia awizo.
4. Jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę ponownie. Na drugim awizo wskazane jest miejsce, gdzie Kupujący może odebrać przesyłkę. Przesyłkę należy odebrać w terminie do 4 dni od daty wystawienia awizo. Po 4 dniach następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu produktu obciążany zostaje Kupujący.
5. Za wszelkie braki jakościowe lub ilościowe towaru powstałe w wyniku transportu kurierskiego odpowiada firma kurierska UPS Sp. z o.o.
6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę.
7. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, jak też jeżeli otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki; powinien także sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.
8. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w pk.7 powyżej Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą Meritum celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 

 

Realizacja zamówienia
1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wiadomość elektroniczna z numerem konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty należności za towar. Jeżeli rezerwacja nie powiedzie się, zamówienie zostanie uznane za nieudane (z powodu braku towaru) i ulegnie anulowaniu.
2. Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy Meritum, a Kupującym zawierana jest w chwili potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia zamówienia do realizacji przez Meritum 
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych od daty złożenia zamówienia przez Kupującego.
4.  W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane.
 
      Mimo dołożenia wszelkich starań firma Meritum nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.
     Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Kupującego opisanych w ?Niezgodność towaru z umową? 
Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
W przypadku nieotrzymania zamówionego produktu po upływie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji, Kupujący może anulować zamówienie. Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Faktura VAT
Dowodem sprzedaży w sklepie internetowym jest faktura VAT. W przypadku Kupujących będących Konsumentami do faktury VAT dołączony jest każdorazowo paragon fiskalny.
 
Gwarancja Jakości
1. Jeżeli produkt objęty jest gwarancją producenta bądź importera, informacja o okresie obowiązywania gwarancji jakości widnieje w opisie produktu na stronie sklepu internetowego. Szczegółowe warunki gwarancji są określone przez gwaranta na karcie gwarancyjnej, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
2. Przy korzystaniu z gwarancji jakości Kupujący winien zgłosić się do Autoryzowanej Stacji Serwisowej wskazanej przez podmiot udzielający gwarancji jakości. Dane adresowe stacji serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych oraz na stronie producentów.
3. Karta Gwarancyjna zakupionego towaru jest podstemplowywana przez pracowników sklepu w momencie wysyłki, lub osobistego odbioru towaru.
4. Sklep notebooki-laptopy.pl nie jest podmiotem udzielającym gwarancji jakości na oferowane w sprzedaży towary. W związku z powyższym wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.
 
Niezgodność Towaru z Umową
1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., Meritum odpowiada przed Kupującym za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w w/w ustawie.
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien poinformować sklep drogą emaliową, następnie przesłać reklamowany towar na adres Meritum ul. Hynka 57, 80-460 Gdańsk (z dopiskiem "Niezgodność sklep"), wraz z pismem określającym charakter niezgodności z umową oraz zawierającym żądanie usunięcia określonej niezgodności.
3. Reklamowany towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym, niesklejonym taśmą opakowaniu. W przeciwnym razie Meritum zastrzega sobie prawo omowy przyjęcia reklamowanego towaru. 
4. Meritum ustosunkowuje się do żądania Kupującego niezwłocznie.
5. Jeżeli rozstrzygnięcie zasadności żądania Kupującego będzie wymagało dodatkowych ekspertyz technicznych (wykonanych przez Autoryzowaną Stację Serwisową producenta), Meritum udzieli odpowiedzi na pismo Kupującego w terminie do 20 dni, licząc od dnia otrzymania od Kupującego reklamowanego produktu wraz ze wspomnianym pismem.
6. Kupujący wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dot. zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dot. ewentualnej niezgodności towaru z umową była przesyłana na adres e-mail Kupującego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet). 
7. Jeżeli żądanie Kupującego uznane zostanie za zasadne, Meritum ponosi wszystkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego towaru pozbawionego wad do Kupującego.
8. Jeżeli żądanie Kupującego było bezzasadne, koszty dostawy ponosi Kupujący.
 
Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.), Kupujący może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie internetowym, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane na piśmie wraz z towarem na adres Meritum, ul. Hynka 57, 80-460 Gdańsk, z dopiskiem "Odstąpienie sklep". 
3. Zwracany towar zostanie przyjęty przez Meritum tylko wtedy, gdy będzie znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym, niesklejonym taśmą opakowaniu, a stan samego towaru pozostanie niezmieniony w stosunku do stanu pierwotnego (w jakim otrzymał go Kupujący). Towar nie może nosić śladów użytkowania.
4.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach:
a. świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Kupującego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7. ust. 1. Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na nośnikach po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania (folii zabezpieczającej),
c.  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d. świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f. dostarczania prasy,
g. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
5. W przypadku zwrotu towaru firma Meritum gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia po odjęciu kosztów transportu lub przekazania zapłaty za pobraniem.
6. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Wpłata zostanie dokonana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez sklep wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.
 
Systemy ratalne
Procedura w razie skorzystania z oferty systemów ratalnych:
1. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji bank uruchamia procedurę ratalną,
2. Zamówienie zostaje sfinalizowane w momencie otrzymania przez sklep numeru umowy kredytowej.
3. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, jeżeli w terminie 14 dni roboczych nie otrzyma z banku dokumentów potwierdzających przyznanie kredytu.
 
Anulowanie i zwrot
1. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli kwota należna została już wpłacona na konto sklepu internetowego, firma Meritum zwraca ją Kupującemu (wartość kwoty wpłaconej na konto).
2. Należność zostanie przelana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Wpłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez sklep wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego. 
3. Zwroty należności za transakcje dokonane kartą kredytową będą regulowane za pomocą firmy Polcard. Należności te będą pomniejszone o 2,5% z tytułu prowizji firmy rozliczającej transakcje.
 
Wszystkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Meritum.
      Użytkownik rejestrujący się w sklepie internetowym
www.notebooki-laptopy.pl, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie przesyłek o charakterze reklamowym, będzie otrzymywał mailing na konto podane przy rejestracji.
      Opisy produktów i ich zdjęcia stanowią chronioną własność Meritum, w związku z czym zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć pod sankcją odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 
Kupujący zakładając konto w sklepie internetowym notebooki-laptopy.pl oraz dokonując w nim zakupów akceptuje jednocześnie powyższy Regulamin.
?


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienieRaty Żagiel